5 Simple Statements About social services disability benefits Explained

In accordance with some reports, it delivers reduced battery life vs . other Samsung drives, which makes it a a lot less than ideal choice for laptops.

————————————————————————————————————————————————–

Ovo ograničeno jamstvo daje Vam određena zakonska prava. Ovo jamstvo ne utječe na druga prava koja Vam mogu pružati nacionalni, državni i lokalni zakoni.

Per formulare una richiesta di garanzia, si prega di contattare SanDisk al numero di telefono indicato nella tabella o all’indirizzo e-mail help@SanDisk.com entro il Periodo di Garanzia, fornendo la prova di acquisto (con facts, luogo di acquisto e nome del rivenditore) nonché nome del prodotto, tipo e numero. Lei potrà restituire il Prodotto solo dopo aver ottenuto il numero di autorizzazione alla restituzione dei materiali (RMA) e rispettando qualsiasi altra linea guida indicata.

————————————————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————————————–

Neither Personal computer Standpoint nor any of its workers was paid out or compensated in almost any way by Intel for this review.

The warranty is also reduced from five to 3 several years. This won’t be an issue with the vast majority on the intended end users, but truly worth holding in your mind.

V prípade, že si želáte uplatniť nárok zo záruky, kontaktujte počas záručnej doby spoločnosť SanDisk na telefónnom čísle uvedenom v tabuľke alebo sa obráťte mailom na assist@SanDisk.com a predložte príslušný doklad o kúpe (ktorý uvádza dátum, miesto a meno predajcu, u ktorého ste Výrobok zakúpili) a uveďte názov, typ a modelové číslo Výrobku.

Spoločnosť SanDisk nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné škody (vrátane straty údajov) ani za škodu vzniknutú v dôsledku nevhodného používania (vrátane používania v spojení s nekompatibilným zariadením alebo spôsobom a na účely iné ako tie, ktoré sú stanovené v pokynoch) alebo nesprávnej inštalácie, neodbornej opravy, úpravy alebo následkom nehody. Spoločnosť SanDisk neručí za žiadne škody mimo tejto záruky a výška jej zodpovednosť nepresiahne nadobúdaciu cenu, ktorú ste za Výrobku zaplatili spolu s nákladmi, ktoré vám vznikli v súvislosti s uplatnením záruky. Výrobky spoločnosti SanDisk nesmú byť používané s aplikáciami, ktorých zlyhanie môže spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života, ako napríklad zariadenia na záchranu života.

La presente garanzia copre soltanto i prodotti originali SanDisk®. Solo for every i consumatori dello read more Spazio economico europeo (SEE): né Western Digital Systems, Inc. né le sue affiliate (“WDT”) forniranno supporto in relazione a prodotti che non sono stati importati o che non sono stati posti in commercio nello Spazio economico europeo (SEE) da WDT o con il consenso di WDT o che non sono stati venduti attraverso canali di vendita autorizzati da WDT.

It also uses Intel Smart Response Technological innovation (ISRT) to help the disk being an intermediary between your hard push along with the procedure memory for a lot quicker performance without included configuration.

Aby złożyć reklamację gwarancyjną, prosimy o kontakt z firmą SanDisk pod numerem telefonu wymienionym w tabeli lub pod adresem poczty elektronicznej aid@SanDisk.com w ciągu Okresu Gwarancyjnego i dostarczenie dowodu zakupu (zawierającego datę i miejsce zakupu oraz nazwę sprzedawcy) oraz nazwy produktu, jego rodzaj i numer. Nabywca może zwrócić produkt po pierwszym uzyskaniu numeru autoryzacji zwrotu (Return Substance Authorization) i po spełnieniu innych wymienionych zaleceń.

Spoločnosť SanDisk môže podľa vlastného uváženia Výrobok: (1) opraviť alebo (2) poskytnúť náhradu vo forme nového, opraveného alebo repasovaného Výrobku s rovnakou alebo väčšou kapacitou alebo môže poskytnúť iný ekvivalentný výrobok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *